Pasejo.pl to oprogramowanie (zamiennie serwis, strona) umożliwiające prowadzenie sklepu internetowego, udostępniane w wersji beta przez Administratora, użytkownikom serwisu wFirma.pl. Użytkownicy serwisu wFirma korzystają z tak udostępnionej wersji oprogramowania bezpłatnie z zastrzeżeniem obowiązku przestrzegania niniejszego regulaminu. Z uwagi na testowy charakter serwisu pasejo.pl Administrator zastrzega możliwość zmian poszczególnych funkcji jak i całego systemu.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej pasejo.pl, zwaną dalej pasejo.pl, Serwisem lub Stroną wymiennie, polegających na udostępnianiu Usługobiorcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego i zasady korzystania z tych usług.

 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.

 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych Użytkowników w celu świadczenia zamówionych przez Użytkowników usług określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e­mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.

 6. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Programu komputerowego udostępnianego w ramach usług pasejo.pl.

 7. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Programie jest zabronione.

§ 2. Definicje

 1. Usługodawca (Administrator) - Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 60 000,00 zł, adres e-mail: biuro@pasejo.pl, zwaną dalej WINS lub Usługodawca,

 2. Usługobiorca (zwany również Użytkownikiem) - Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem pasejo.pl na rzecz Użytkowników, która odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz jej integralnej części - niniejszego Regulaminu.

 4. Sklep internetowy (Sklep) - forma działalności handlowej realizowana za pośrednictwem Internetu przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

 5. Cennik - uporządkowany wykaz cen za usługi pasejo.pl, znajdujący się pod adresem internetowym pasejo.pl/cennik

 6. Konto - indywidualne elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Seriwsu.

 7. Dodatki - odpłatne, zgodnie z cennikiem, funkcjonalności konta Użytkownika.

 8. Kredyty - metoda płatności; zasilenie salda konta 1kredyt = 1 PLN dające możliwość zapłaty za dodatki;

 9. Autoryzacja - procedura służąca potwierdzeniu tożsamości Użytkownika w celu wykonania usług  przez Usługodawcę. Ze względu bezpieczeństwa prawnego w celu autoryzacji sklepu Usługodawca będzie wymagał:

  • integracji ze zweryfikowanym i aktywnym kontem wfirma.pl;
  • wykonania jednorazowego przelewu uwierzytelniającego o wartości 10 PLN, którego gwarantem będzie bank,:
   a) z imiennego rachunku bankowego osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną,
   b) z rachunku bankowego osoby prawnej - w przypadku osób prawnych.
 10. Serwis (pasejo.pl) - witryna internetowa, poprzez którą usługodawca świadczy usługę

 11. Program - oprogramowanie komputerowe sklepu internetowego należące do Usługodawcy

 12. Regulamin - niniejszy dokument, regulujący stosunki między stronami Umowy będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 13. Rejestracja - zaakceptowanie i dopełnienie warunków Regulaminu oraz wykonanie czynności, wskazanych na stronie internetowej pasejo.pl, których efektem jest zawarcie Umowy i przejście do konta Użytkownika.

 14. Subdomena - adres internetowy, który przynależy do domeny głównej pasejo.pl.

 15. Klient (Kupujący) - klient końcowy odwiedzający sklep internetowy.

 16. Siła wyższa -  zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, którego wystąpienia lub skutków nie dało się przewidzieć bądź im zapobiec, albo gdy zapobieżenie tym skutkom wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Za okoliczności stanowiące Siłę wyższą uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie Usługi, a których działalność jest niezależna od Usługodawcy.

 17. Awaria - brak dostępności do zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 18. Operatorzy zewnętrzni - podmioty obsługujące serwisy zewnętrzne zintegrowane z serwisem Usługodawcy.

§ 3. Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca za pośrednictwem systemu informatycznego strony pasejo.pl świadczy na rzecz Użytkowników będących przedsiębiorcami Usługi polegające na udostępnieniu Programu na potrzeby handlu elektronicznego.

 2. W celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług określonych w pkt. 1, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia tych Usług, Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dodatkowe narzędzia w postaci:
  a) Support będący wsparciem technicznym Użytkowników, mający formę indywidualnych zapytań i odpowiedzi;
  b) Newsletter zawierający aktualne informacje o organizacji Serwisu.

§ 4. Warunki techniczne korzystania z serwisu  

 1. Dostęp do wszystkich usług strony pasejo.pl możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.

 2. Warunkiem skorzystania z Usług jest rejestracja.

 3. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.

 4. W procesie rejestracji Użytkownik ustala własną nazwę Sklepu oraz własny i znany tylko jemu: login oraz hasło.

  • Nazwa Sklepu stanowi unikalną nazwę, na podstawie której stworzony zostanie adres internetowy Sklepu dostępny publicznie.

  • Login (adres e-mail) Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację Konta w Serwisie.

  • Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.

  • Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).

  • Administrator wolny jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z funkcjonowaniem Serwisu w przypadku udostępnienia przez Użytkownika jego hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

 5. Usługodawca informuje o możliwości aktualizacji Konta. Użytkownik pobiera aktualizację samodzielnie.

§ 5. Zawarcie umowy świadczenia usług

 1. Do dnia zmiany niniejszego regulaminu serwis pasejo.pl udostępniany jest wyłącznie w wersji testowej i jedynie klientom serwisu wFirma.pl.

 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą autoryzacji, do czego wymaga się łącznego spełnienia następujących warunków:
  a) zarejestrowania się Użytkownika na Stronie,
  b) akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
  c) dokonania autoryzacji zgodnie z § 2 ust. 9.

 3. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest podczas rejestracji i autoryzacji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).

 4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,
  b) dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;
  dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

 5. Podczas zakładania Sklepu internetowego poprzez stronę internetową Usługodawcy, Usługobiorca otrzymuje możliwość skorzystania z Subdomeny. Usługodawca zastrzega sobie prawo do założenia sklepu ze zmienioną Subdomeną, jeżeli nazwa Sklepu zawiera niedozwolone znaki.

 6. Usługodawca uprawniony jest do odmowy świadczenia Usługi wybranym Klientom bez podania przyczyny.

§ 6. Płatności

 1. Wersja beta serwisu udostępniana jest bezpłatnie.
 2. Płatność za odpłatne dodatki będące integralną częścią świadczonej Usługi pobierana jest z góry.
 3. Pasejo.pl akceptuje przede wszystkim następujące formy płatności:
  a) przelew bezpośredni
  b) przelew za pośrednictwem wybranych elektronicznych systemów płatności
  c) zasilenie koszykiem kredytów.
 4. Kredyty, o których mowa w pkt. 2 lit. c), Użytkownik wykupuje za pośrednictwem mechanizmu dostępnego w panelu administracyjnym konta.
 5. Informacje o zakupionych przez Użytkownika kredytach dostępne są na jego Koncie.
 6. Użytkownik nie ma prawa do zwrotu uiszczonych opłat, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpi z winy Użytkownika.
 7. Administrator po otrzymaniu płatności za usługę lub kredyty wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika.
 8. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.
 9. Pozostałe zasady ponoszenia opłat za Usługi pasejo.pl oraz ich wysokość wskazana jest w Cenniku zamieszczonym na stronie internetowej http://pasejo.pl/cennik.
 10. Przewidzianą w Cenniku wysokość opłat obowiązującą Użytkownika ustala się każdorazowo wg dnia zamówienia (wykupienia) przez Użytkownika odpłatnej Usługi.
 11. Zawartość funkcji w poszczególnych pakietach przedstawionych w cenniku może ulegać zmianom w związku z rozwojem systemu, aktualnie obowiązującymi w serwisie promocjami oraz zmianami zachodzącymi u operatorów zewnętrznych, na które Usługodawca nie ma wpływu.

§ 7. Szczegółowe warunki świadczenia usługi

 1. Udostępnienie Programu Użytkownikowi  następuje na serwerze udostępnionym przez Usługodawcę, na którym Program jest zainstalowany, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Programu oraz jego zainstalowania na innym serwerze.

 2. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem. Powyższa licencja uprawnia Użytkownika do zwielokrotnienia tymczasowego Programu poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu prowadzenia Sklepu internetowego.

 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Programu osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów ze Sklepu internetowego Użytkownika.

 4. Użytkownikowi oraz Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 8. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do przypadku gdy z jego winy umyślnej wystąpią przerwy w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi czyli 0,5% w skali roku.
 2. Usługodawca zastrzega, że w celu zaktualizowania Programu może możliwe jest wystąpienie przerw w zapewnieniu dostępności Programu w ramach świadczenia Usługi. Usługodawca zobowiązuje się podjąć wszelkie starania, aby aktualizacje Programu były możliwie najmniej uciążliwe z punktu wiedzenia funkcjonowania Sklepów internetowych użytkowników.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:

 • jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym zwłaszcza jego niedozwoloną modyfikacją,

 • wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika,

 • działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Usługodawcy lub iły wyższej.

 • zmianami w serwisach operatorów zewnętrznych, wpływającymi na działanie integracji serwisu Usługodawcy z danym serwisem.

4. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.

5. Przewidziana w pkt. 1 odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi ogranicza się do równowartości opłat poniesionych przez Użytkowania za korzystanie z Usług w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym korzystanie z tych Usług nie było możliwe.

6. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia Siły wyższej,

 • utraconych przez Użytkownika korzyści,

 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą, których usługa jest świadczona,

 • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,

 • skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usługi oraz postanowień niniejszego Regulaminu,

 • skutków wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,

 • skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,

 • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób

7. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Użytkownik wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.

§ 9. Zasady zamieszczania komentarzy w serwisie

 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

  • Wulgaryzmów

  • Obraźliwych sformułowań

  • Treści naruszających prawa autorskie i prawa własności przemysłowej osób trzecich

  • Treści naruszających dobra osobiste osób trzecich

  • Treści mających charakter pornograficzny

  • Innych treści naruszających przepisy obowiązujące na terytorium RP.
 2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.

 3. Jeżeli wpis na stronie internetowej stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 4. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

 5. Użytkownik zamieszcza wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 6. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyn.

§ 10. Dane użytkowników i ich ochrona

 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.

 2. Wszelkie dane Użytkownika są gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu w zakresie właściwego wystawiania faktur, przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji i innych dokumentów generowanych przez Serwis oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z dodatkowych narzędzi określonych w § 2 pkt 3 Regulaminu oraz w celu rozliczeń Usługodawcy z Użytkownikiem za świadczone usług.

 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.

 4. Na ochronę, o której mówi pkt. 3 składają się w szczególności:

  • System kontroli dostępu do danych - tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.

  • Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.

  • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

  • Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.

  • Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.

 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkowników:

  • nazwisko i imiona,

  • numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  • adres zameldowania na pobyt stały,

  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

  • adres poczty elektronicznej.

 3. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Usługodawca może przetwarzać także inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):

  • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.

 7. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

 8. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, Poz. 926 z 2002 r.), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę.

 9. Użytkownik powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, określonym w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.

 10. Użytkownik, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 11. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 12. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Użytkowników dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej niezbędnej do świadczenie Usług.

 13. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 14. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca podpowierzył przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Użytkownikowi na jego pisemny wniosek.

 15. Zmiana podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o takich zmianach za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej pasejo.pl.

§ 12. Cookies

 1. Podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio, wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 3. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Usługodawca będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 6. Zgoda na przechowywanie ciasteczek - Przez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje Usług, Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 pkt. 1 Regulaminu lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w § 2 pkt. 1 Regulaminu.

 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:
  a) osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;
  b) usługę, której reklamacja dotyczy;
  c) zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
  d) okoliczności uzasadniające reklamację.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca usunie stwierdzone nieprawidłowości w najszybszym możliwym czasie.

 5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 6. O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e­mail.

 7. Wersja testowa serwisu nie podlega reklamacjom.

§ 14. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

 1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas nieokreślony.

 2. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:

  • braku jakiejkolwiek aktywności (w rozumieniu logowania do panelu administracyjnego) na koncie w terminie ostatnich 6 m-cy,

  • śmierci Użytkownika,

  • ustania bytu prawnego Użytkownika,

  • usunięcia przez Użytkownika konta w systemie.

 3. Usługodawca uprawniony będzie do jednostronnego wypowiedzenia rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
  • Użytkownik istotnie naruszy postanowienia umowy lub niniejszego Regulaminu.

  • Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.

  • Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczanie treści obraźliwych bądź mających charakter pomówienia.

 4. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.

 5. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

 4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Użytkowników o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy pasejo.pl. O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie użytkownika.

 6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: kontakt@pasejo.pl.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2019r.